Jōshū

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Joshu)
Jump to navigation Jump to search

Jōshū or Joshu may refer to:

  • Jōshū (趙州)
  • Jōshū (城州)
    • Jōshū, another name for Yamashiro Province
  • Jōshū (上州)
    • Jōshū, another name for Kōzuke Province
  • Jōshū (常州)
    • Jōshū, another name for Hitachi Province